Patch 6.4 w League of Legends – zapowiedź zmian

0

Witajcie! Na serwerze testowym PBE pojawiło się dużo nowych zmian. Najprawdopodobniej będą one wprowadzone do gry razem z patchem 6.4. Jednak warto wspomnieć na samym początku – wszystkie zmiany mogą zostać zmienione lub usunięte!

Na sam początek to, co tygryski lubią najbardziej, czyli nowe skórki i ikony przywoływacza:

 • Blood Moon Yasuo – 975 RPbmy
 • Blood Moon Kennen – 975 RPbmk
 • Nowe ikony przywoływacza:

IKONY
Teraz jednak sprawy ważniejsze, czyli zmiany w bohaterach:

 • Ezreal

  • R: Celna Salwa
   • Czas odno­wie­nia: Zwiększono z 80 sekund na każdym poziomie do 120 sekund na każdym poziomie

  Ashe

  • Q: Sku­pie­nie Tro­pi­cielki
   • Czas trwa­nia ładunku: Zwiększono z 4 sekund do 5 sekund.
   • Po upły­wie czasu wszyst­kie ładunki nie zni­kają od razu. Od teraz będą zni­kały w tem­pie 1 ładunku na sekundę.

  Fiora

  • W: Ripo­sta
   • Czas odno­wie­nia: Zwiększono z 19/18/17/16/15 do 24/22/20/18/16
  • E: Szer­mierka
   • Czas odno­wie­nia: Zmniejszono z 15/13/11/9/7 do 13/11/9/7/5
   • Teraz czas odno­wie­nia jest liczony od momentu zada­nia dwóch ude­rzeń albo od chwili, kiedy buff prze­sta­nie dzia­łać.

  Katarina

  • Q: Ska­czące Ostrza
   • Prze­licz­nik AP znaku: Zwiększono 0,15 na 0,20.
   • Cele tra­fione przez Ska­czące otrzy­mują takie same obra­że­nia (na ser­we­rach live obra­że­nia zmniej­szają się o 10% za każde odbi­cie).

  Gangplank

  • Q: Pak­tu­jemy?
   • Ilość bonu­so­wego złota i Srebr­nych Węży za zabi­cie stwora: Zmniejszono z 4/5/6/7/8 do 4 na każdym poziomie umiejętności.
  • E: Beczka Pro­chu
   • Czas odno­wie­nia beczki: Zmieniono z 18/17/16/15/14 do 20/18/16/14/12.
   • Mak­sy­malna ilość beczek: Zmieniono z 2/3/4/5 na 3 na każ­dym pozio­mie umie­jęt­no­ści.
  • R: Kano­nada
   • Teraz nie zwięk­sza ilo­ści prze­cho­wy­wa­nych beczek.
   • Koszt ulep­szeń: Zmieniono z 500 Wężo­wych Srebr­ni­ków do 250 Srebr­nych Węży.

  Sivir

  • W: Ryko­szet
   • Teraz odbi­cia mogą zadać obra­że­nia kry­tyczne.
  • R: Wiel­kie Łowy
   • Począt­kowa pre­mia do pręd­ko­ści ruchu: Zmieniono z 60% na każ­dym pozio­mie umie­jęt­no­ści na 40/50/60%.

  Malphite

  • Rege­ne­ra­cja zdro­wia: Zmniejszono z 1,7 na sekundę na 1,4 na sekundę.
  • Q: Wstrzą­śnie­nie Ziemi
   • Obra­że­nia: Zmniejszono z 60/100/140/180/220 na 60/95/130/165/200.

  Soraka

  • Q: Deszcz Gwiazd
   • Czas odno­wie­nia: Zmniejszono z 7 sekund na każ­dym pozio­mie umie­jęt­no­ści na 5 sekund na każ­dym pozio­mie umie­jęt­no­ści
   • Koszt many: Zmniejszono z 70 na każ­dym pozio­mie umie­jęt­no­ści na 60 na każ­dym pozio­mie umie­jęt­no­ści.
   • Spo­wol­nie­nie: Zwiększono z 30% na każ­dym pozio­mie umie­jęt­no­ści na 30/35/40/45/50%.
   • Teraz cele są spo­wal­niane, nie­za­leż­nie od tego, czy były w cen­trum Desz­czu Gwiazd, czy nie.
   • Jeśli Deszcz Gwiazd zada prze­ciw­ni­kowi obra­że­nia, Soraka zyska efekt Ali­gn­ment
   • Ali­gn­ment: Soraka odzy­skuje 30/45/60/75/90 punk­tów zdro­wia i 20/30/40/50/60 punk­tów many.
  • W: Astralne Natchnie­nie
   • Koszt zdro­wia: Zmniejszono z 10% mak­sy­mal­nego zdro­wia na 8% mak­sy­mal­nego zdro­wia.
   • Teraz nie leczy minio­nów.
   • Pod­sta­wowe lecze­nie: Zmniejszono z 120/150/180/210/240 na 70/100/130/160/190.
   • Teraz nie leczy Soraki, jeśli tra­fiła cel Desz­czem Gwiazd.
   • Teraz, jeśli Astralne Natchnie­nie zosta­nie użyte w momen­cie, kiedy Ali­gn­ment jest aktywny, efekt ten prze­ka­zy­wany jest leczo­nemu sojusz­ni­kowi.

  Jhin

  • Bazowy pan­cerz: Zwiększono z 20 do 22.
  • Pręd­kość poru­sza­nia: Zwiększono z 325 do 330.
  • Rege­ne­ra­cja zdro­wia: Zwiększono z 1,1 + (0,1/poziom) na sekundę na 1,2 + (0,11/poziom) na sekundę.

  Shen

  • E: Bieg przez Cie­nie
   • Teraz można taun­to­wać potwory z dżun­gli.

  Urgot

  • Obra­że­nia ataku: Zwiększono z 52 na 54.
  • P: Zaunyń­ski Wzmac­niacz Poci­sków
   • Reduk­cja obra­żeń: Zmniejszono z 15% na 3%.
   • Od teraz umie­jęt­ność się stackuje (max. 3 ładunki).
   • Czas trwa­nia: Zwiększono z 2,5 sekundy na 3 sekundy.
  • W: Kon­den­sa­tor Ter­roru
   • Czas trwa­nia: Zmniejszono z 7 sekund na każ­dym pozio­mie umie­jęt­no­ści na 5 sekund na każ­dym pozio­mie umie­jęt­no­ści.
   • Tar­cza: Zmniejszono z 60/100/140/180/220 (+0,8 AP) na 40/80/120/160/200.
  • R: Hiper­ki­ne­tyczny Odwra­cacz Pozy­cji
   • Teraz stra­szy pobli­skich prze­ciw­ni­ków przez 1,5 sekundy od momentu zakoń­cze­nia chan­ne­lo­wa­nia umie­jęt­no­ści.

  Rumble

  • W: Tar­cza Złomu
   • Tar­cza: Zwiększono z 50/80/110/140/170 (+0,4 AP) na 70/95/120/145/170 (+0,5 AP).
  • E: Elek­tro­har­pun
   • Dodano sys­tem amu­ni­cji; czas odno­wie­nia har­puna: 6 sekund.
   • Czas trwa­nia spo­wol­nie­nia: Zmniejszono z 3 sekund na 2 sekundy.
   • Punkty przegrzania/harpun: Zmniejszono z  20 na 10.

  Viktor

  • E: Pro­mień Śmierci
   • Obra­że­nia: Zmniejszono z 70/115/160/205/250 na 70/110/150/190/230.
   • Ulep­sze­nie: Wstrząs – Obra­że­nia: Zmniejszono z 70/115/160/205/250 na 70/110/150/190/230.

Na sam koniec małe zmiany w przedmiotach:

Gruboskórność Steraka

 • Zdro­wie zmniejszono z 500 na 400.

Jak na ten moment to tyle, jednak wątek będzie aktualizowany regularnie. Jeżeli pojawią się jakieś nowe zmiany to pojawią się one także tutaj!

Co sądzicie o tych zmianach?